Vedtægter for Maribo Jazz

§1. Foreningens navn er Maribo Jazz.

Foreningen er en musikforening, hvis formål er at udbrede forståelsen af, og kendskab til musikkens kunst, herunder ved afholdelse af en årlig jazzfestival.
Overskuddet bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

§2. Foreningens hjemsted er i LOLLAND kommune ( tidl. Maribo kommune) og dens adresse er formandens.

§3. Som medlem kan optages enhver.

§4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de af lovene fastsatte grænser.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af oktober måned. Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer af foreningen med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger indkaldelse. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest månedsdagen efter bestyrelsens modtagelse af begæring.

Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden og ved bekendtgørelse på foreningen website * www.maribojazz.dk * og foreningens Facebook-site * Maribo Jazz Festival * med mindst 14 dages varsel.

§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
01. – Valg af dirigent. 
02. – Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
03. – Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
04. – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab. 
05. – Fastsættelse af kontingent.
06. – Indkomne forslag. 
07. – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen. 
08. – Valg af revisorer. 
09. – Eventuelt.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år. – Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, og en kasserer/økonomi-ansvarlig. Bestyrelsen kan tage beslutning om, at den daglige kasserer-funktion kan udføres af en person, der ikke er valgt på generalforsamling. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsesmøder afholdes ved formandens indkaldelse én gang hvert kvartal, eller når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent og kræver samme. I indkaldelse til bestyrelsesmøder angives dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer incl. formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. Sekretæren fører protokol, der ved mødets afslutning underskrives af sekretær og formand.

§8. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Et medlem kan udtræde af foreningen ved opsigelse til bestyrelsen.

§9. Foreningens regnskabsår går fra 01.oktober til 30.september. Bestyrelsens virkeår går fra én ordinær generalforsamling til den næste. Regnskab til forelæggelse for generalforsamlingen skal være revideret af de valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen. 
Foreningens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 10. Ændring af foreningens love kræver mindst 2/3 majoritet af afgivne stemmer på en generalforsamling.

§11. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. 
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§12. Ved opløsning af foreningen skal dens formue alene kunne anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§13. Foreningen forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Formanden kan meddele foreningens kasserer til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Ovenstående vedtægter blev ved ordinær generalforsamling 25.01.1994 vedtaget således og er i overensstemmelse med gældende vedtægters §10. 


Ændret ved ordinær generalforsamling 31.10.2005, – 30.10.2007,- 14.10.2008, – 28.10.2009, – 26.10.2011, og 31.10.2017.

Print venlig version kan hentes herunder.